За нас

Обща информация

Име: ЕСД България ЕООД
   
Адрес на управление: София 1172, бул. "Д-р Г.М. Димитров", бл. 60, вх. Г, ет. 1
Адрес за кореспонденция: София 1172, ПК 124
Телефон: 02 / 963 2949, 963 2298
Факс: 02 / 963 2940
   
Фирмено дело: N 4445 от 10.03.1995 г., том 279/I, стр. 164, парт. N 23419, ФО на СГС
Данъчна регистрация: Национална Агенция за Приходите, София
Единен Идентификационен Код, ЕИК: 831694267
Идентификационен номер по ДДС: BG 831694267
(в сила от 01 Януари 2007, съгласно Директива 77/388EEC на ЕС, Параграф 22-6)
Европейският идентификационен номер по
ДДС може да се провери на следния сайт:
http://ec.europa.eu
   
Обслужваща банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД
BIC / S.W.I.F.T.: TTBBBG22
Разплащателна сметка, IBAN, Лв.: BG69TTBB94001527419441
Разплащателна сметка, IBAN, EURO: BG63TTBB94001527421489
   
Данни на ЕСД България: Данни за сваляне
Регистрационен номер като
Администратор на лични данни:
35729 (Съгласно закона за защита на личните данни)
Общи условия за сключване на сделки Версия_2012_07_19, PDF файл за сваляне